PZW KOŁO ŻYWIEC-ZABŁOCIE
   STRONA GŁÓWNA OPŁATY ZA ZNAKI 2020 KALENDARZ IMPREZ 2020 REGULAMIN POŁOWU NA WODACH OKRĘGU B-B - 2020 ARTYKUŁY GALERIA FORUM WĘDKARSKIE REGULAMIN FORUM   
 DANE ADRESOWE
ZARZĄD KOŁA

MAPA DOJAZDU DO SIEDZIBY KOŁA PZW ZABŁOCIE -ŻYWIEC

DANE ADRESOWE

 ZAWODY WĘDKARSKIE
ZAWODY WĘDKARSKIE

ZDJĘCIA Z ZAWODÓW

 Na Forum
Najnowsze Tematy
SSR
WYPRAWA NAD BAŁTYK
DOBRA WIADOMOŚC
JAKIE RYBY W TYM ROK...
Na początek
Najciekawsze Tematy
NIE TYLKO DLA KAR... [50]
OGŁOSZENIA,KOMUNI... [39]
WĘDKOWANIE NAD JE... [23]
HUMOR WĘDKARSKI [14]
POGAWĘDKI O WĘDKO... [10]
 Witamy

KOŁO PZW ŻYWIEC ZABŁOCIE

tel. 693 111 775, po godz.15,00

e-mail: pzwkolozablocie@wp.pl 

Społeczna Straż Rybacka

 tel. 695 147 305

 

  LOKAL KOŁA

 

Od 1 kwietnia, przez dwa tygodnie,

proszę się wstrzymać od wędkowania.

Co będzie dalej - zobaczymy.

 

KOMUNIKAT !W związku z sytuacją epidemiczną i nowymi zaostrzeniami w walce z koronawirusem, koło jest nie czynne i nie prowadzimy sprzedaży znaków do dnia 13 kwiecień 2020.

 


 

  

 

PZW KOŁO ŻYWIEC ZABŁOCIE

przy MPWiK  Sp.z.o.o. w Żywcu

ul.Ks.St.Słonki 22. 

Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć finansowo, to prosimy o wpłatę na

numer konta z dopiskiem:

Dobrowolna wpłata na rzecz koła.

nr konta: Bank Spółdzielczy w Żywcu

26 8137 0009 0016 0209 2000 0010

  

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2020

 

REGULAMIN POŁOWU RYB NA WODACH OKRĘGU BIELSKO BIAŁA   

 

 

  ODWOŁANE ZAWODY

 

Komunikat


- Zawody muchowe, które zostały przełożone na 18 kwietnia - zostają odwołane i nie odbędą się już w tym roku.


- Zawody spławikowe, które mają się dobyć w dniu 26 kwietnia zostają odwołane i nie odbędą się już w tym roku.


- Festyn z okazji Dnia Dziecka, który ma się dobyć w dniu 7 czerwca, zostaje odwołany i nie dodbędzie się już w tym roku.


Podyktowane jest to panującą sytuacją epidemiczną w naszym kraju, sprawami organizacyjnymi oraz bezpieczeństwem naszych najmłodszych członków.

 

 

  ZAWODY MUCHOWE - MISTRZOSTWO KOŁA 2020

 

KOMUNIKAT !

 

Zawody muchowe , które miały się odbyć w dn. 4 kwietnia - zostają odwołane.

Termin następny to - 18 kwietnia 2020.

 

 

  APEL


Prosimy wszystkich wędkarzy o przyłączenie się do naszego apelu. Chociaż o tym wszyscy dobrze wiemy i nie jest to nic nowego to jednak prosimy wszystkich o przekazywanie, zamieszczanie, dyskutowanie na forach na temat nie zabierania ryb łososiowatych oraz lipienii. Jeżeli już ktoś zabiera to prosimy aby do końca kwietnia wytrzymał i poczekał aż ryby po zimie będą w lepszej kondycji. Koniecznie trzeba zmniejszyć ilość limitów rocznych zabieranych z łowisk pstrągów potokowych i lipienia. Musimy wyrabiać w sobie świadomość oraz promować ideę nowoczesnego wędkarstwa, które będzie zawierało rozsądne korzystanie z darów natury i zasobów rybnych naszych rzek, bo przecież wiemy, że są one coraz bardziej ubogie i martwe poprzez degradację środowiska wodnego.

 
  DEGRADACJA RZEK

 

DEGRADACJA RZEK I POTOKÓW ŻYWIECCZYZNY.

 

Prosimy o przeczytanie całego artykułu do końca - ważne !

 

 

Bardzo prosimy o informowanie nas przez wędkarzy, mieszkańców, miłośników przyrody o zagrożeniach i negatywnych skutkach jakie niesie za sobą nielegalne i niekontrolowane wydobywanie kruszyw z rzek i potoków Żywiecczyzny.

Z uwagi na stwierdzone i nasilające się przypadki nielegalnego poboru kruszyw - żwiru rzecznego z koryt potoków, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie powiatu żywieckiego (teren gminy Rajcza, Gilowice, Żywiec), PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu zwraca się z prośbą o aktywny udział w zapobieganiu nielegalnemu pozyskiwaniu kruszywa. Prosimy o informowanie mieszkańców o zagrożeniach i negatywnych skutkach jakie niesie za sobą nielegalne i niekontrolowane wydobywanie kruszyw z rzek i potoków, podkreślając, że takie działania stanowią naruszenie w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Prosimy o poruszanie tego problemu na sesjach oraz w trakcie innych spotkań z radnymi i mieszkańcami. Pobór kruszywa z koryta cieków może odbywać się wyłącznie na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Dyrektora RZGW w Krakowie o czym stanowi art. 389 ustawy z dn. 20.07.2017r Prawo wodne. Wydobywanie kruszywa z rzek i potoków bez wymaganego pozwolenia stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. W myśl przepisów karnych wyżej cytowanej ustawy Prawo wodne art. 476 „Kto bez wymaganej zgody wodnoprawnej albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wód lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego - podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny."

Wskutek niekontrolowanego i nielegalnego wydobywania żwiru z potoków i rzek dochodzi do destabilizacji koryt, uszkodzenia ich brzegów. Nadmierna, źle zaplanowana lub pozostająca poza kontrolą eksploatacja prowadzi do szeregu zmian morfologicznych, hydrologicznych, ekologicznych i środowiskowych w obrębie koryta cieku. Te z kolei pociągają za sobą negatywne skutki ekonomiczno- społeczne. Pobór kruszywa powoduje również, że znikają miejsca sprzyjające tarłu ryb czy bytowaniu bezkręgowców, ubożeje skład gatunkowy fauny. Zagrożone są także mosty, ponieważ bieg rzeki pozbawionej żwiru jest bardziej rwący. Z powodu niedoboru żwiru w korycie konstrukcje mostów są podmywane i ulegają zniszczeniu. Następują także niekorzystne zmiany w krajobrazie, choćby przez budowę dróg dojazdowych dla ciężkiego sprzętu, pomocnego w wybieraniu żwiru z rzek. Takie działania podlegają z kolei karze w myśl art. 475. Ustawy Prawo wodne - „Kto niszczy lub uszkadza brzegi śródlądowych wód powierzchniowych, brzegi wód morskich, budowle, w tym mury, niebędące urządzeniami wodnymi, tworzące brzeg lub grunty pokryte śródlądowymi wodami powierzchniowymi - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Koryta rzek i potoków, pomimo iż są zasobne w materiał skalny, nie mogą być traktowane jako złoża, z których wydobywa się kruszywo. Pobór kruszywa z cieków odbywa się wyłącznie w sytuacjach, gdy wymagają tego warunki hydrologiczne cieku, np. udrożnienie koryta, usunięcie odsypisk i regulowane są pozwoleniem wodnoprawnym. Wydobywanie kruszywa z gruntów pokrytych wodami przez użytkownika tych gruntów ma delegację ustawową z instytucją pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. Reasumując powyższe pobierający kruszywo z cieków wodnych winien legitymować się pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym przez Dyrektora RZGW w Krakowie, a w przypadku kiedy roboty prowadzone są na zlecenie PGW Wody Polskie winien okazać protokół przekazania placu budowy i terenu przez Dyrektora RZGW w Krakowie lub Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu.

                                                          PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu

  KONFERENCJA

 

KONFERENCJA

 

W dniu dzisiejszym, uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Wśród wielu zagadnień, które zostały poruszone na spotkaniu (m.in. gospodarka ściekowa i wodociągowa na Żywiecczyźnie) najistotniejszym tematem, który nas wędkarzy dotyczy to odmulenie Jeziora Żywieckiego, oraz poprawa stanu środowiska wodnego na Żywiecczyźnie.

Projekt – odmulanie Zbiornika Tresna.

Docelowo ma być usunięte z obszaru zbiornika Tresna (100h) ponad 2,7 mln ton nanosów oraz mułu. Realizacja tego przedsięwzięcia przewidywana jest na lata 2021 do 2027. Na ten cel pozyskane są pieniądze w wysokości 160 mln zł. W końcowym etapie projektu - zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Żywieckiego pod względem rekreacji i wypoczynku.

 

 

 

  OCHRONA WÓD ŻYWIECCZYZNY

 

CHROŃMY WODY BESKIDU ŻYWIECKIEGO

 

Woda jest i będzie nieodzowna do istnienia życia biologicznego i przyrody. Obecnie, teoretycznie, mamy już świadomość jak bardzo, jako cywilizacja, zdegradowaliśmy swe naturalne środowisko. Zatruwamy krystalicznie czystą wodę górskich potoków już w górnym biegu u samych źródeł. Jakże często widzimy wysypywanie różnorodnych śmieci i odpadów na zakolach tychże potoków. Jakże często tuż nad brzegami potoków w górskich wioskach Żywiecczyzny rozlokowane są tartaki i całe zwały odpadów poprodukcyjnych z tychże.

Dlaczego – wysypują wszelkie śmiecie i odpady nad brzegi potoków ?

Ano dlatego, że panuje powiedzenie ,,przyjdzie większa woda to zabierze”.

Tak - zabierze i przetransportuje do Zbiornika Tresna, który częściowo jest rezerwuarem wody pitnej dla Śląska. Ponadto wymaga on gruntownego czyszczenia bo tak jest zamulony.

Ha, przecież nikt nie wyczyści go za darmo tylko za ogromne pieniądze !

Kto płaci ? – MY WSZYSCY !

Na zdjęciach widzimy potężne wysypisko śmieci i odpadów na potoku Pewlica w Pewli Wielkiej. Śmietnisko sobie zrobili na zakolu potoku na urwistym brzegu – bo przy większym stanie wody, nurt, śmieci zabierze. Nawet jeżeli nie ma większych stanów wody to opady i spływające wody gruntowe non stop zatruwają potok Pewlicę, który wpada do rzeki Koszarawy na której w Świnnej jest ujęcie wody dla miasta Żywca, niecałe 8 km od zwałów śmieci.

Czyli – czystą górską wodę, którą ktoś zatruwa poprzez wysypywanie odpadów i śmieci, trzeba oczyścić,

kto za to płaci ? - MY WSZYSCY !

Trzeba powiedzieć temu zjawisku kategoryczne – STOP !

Ginie cały ekosystem wodny, brudna woda nierzadko z chemikaliami zagraża naszemu życiu a my przyglądamy się temu z bliska i nie możemy nic zrobić ?

Możemy i będziemy jako wędkarze i mieszkańcy naszego regionu walczyć z tą patologią!

Kilkadziesiąt śmieciarzy nie może zatruwać naszego dobra wspólnego, naszego bogactwa, które już bardzo szczupłe, kurczy się w zbyt szybkim tempie. Woda staje się towarem deficytowym i strategicznym, dlatego musimy dbać o każdy litr czystej wody i szanować środowisko wodne aby następne pokolenia nas nie przeklęły.

 

 

  ZARYBIANIE NARYBKIEM PSTRĄGA

 

Zarybianie dopływów rzeki Soły i Koszarawy SO1.

 

24 września, odbyło się zarybianie źródeł rzeki Soły i Koszarawy narybkiem pstrąga potokowego. Zarybiono źródła potoku Malinowski, Leśnianka, Twardorzeczka, Juszczynka, Bystra, Slanica - Sól, Krężelka. Swój czas i zaangażowanie poświęcili koledzy ze Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żywieckiego oraz członkowie naszego koła. Oczywiście zarybiono resztę potoków na Sole i Koszarawie przez koło PZW Węgierska Górka i koło PZW Jeleśnia.

Ogółem do źródeł potoków, trafiło 54 tys.szt. narybku.

 

 

 

 

  ZAKOŃCZENIE SEZONU - X PUCHAR ROMÓW

 

Zakończenie sezonu, X Puchar Żywieckich Romów

 

W niedzielę 22 września odbyły się nasze ostatnie zawody na zakończenie sezonu o puchar, który ufundowali Żywieccy Romowie, członkowie naszego koła.. Zawody przebiegły w miłej atmosferze, pogoda dopisała i rybki też.

I miejsce zajął - kol. Ryczek Marek i do niego powędrował puchar, który wręczył przedstawiciel Romów. II miejsce - kol. Wawrzuta Eugeniusz,

III - kol. Pyclik Piotr,

IV - kol. Błachut Jan,

V - kol. Szafran Dariusz,

VI - kol. Warchocki Ryszard.

Nagrody wręczył Wiceprezes Zarządu Okręgu - kol. Kubalica Andrzej.

 

 

 

 

  XV PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŻYWCA

 

 

W dniu 1 września 2019r, na akwenie J. Żywieckiego (Łękawka) odbyły się zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Żywca.

I miejsce i Puchar zdobył - kol. Jan Błachut,

II miejsce zajął - kol. Marek Ryczek,

III miejsce - kol. Bogdan Buława,

IV - kol. Andrzej Kubalica,

V - kol. Piotr Pyclik,

VI - kol. Dariusz Szafran.

Zwycięzca odebrał z rąk Pana Burmistrza - Antoniego Szlagora, okazały puchar ufundowany na tą okoliczność, natomiast zawodnicy, którzy wzięli udział w zawodach otrzymali nagrody.

 

 

  NIE TYLKO ŁOWIMY RYBY

 

Remont przepławki dla ryb łososiowatych, sprzątanie jazu na rzece Sole.

 

Zamieszczamy artykuł, który opublikował na swojej stronie profil - Społeczeństwo Wędkarzy Polskich NASZE WODY.

23 sierpnia.

Dzień dobry dla wód powiatu Żywieckiego.

Dzisiejszy dzień opiewał między innymi o remont przepławki na jazie w Żywcu i sprzątaniu poniższego koryta rzeki Soły. Mamy poczucie satysfakcji współpracując z Kołem Żywiec_Zabłocie, które chcemy przy okazji tego artykułu wyróżnić za działanie na rzecz dobra wód.

Mamy poczucie satysfakcji współpracując dziś z wyżej wymienionym kołem i SSR Żywiec - Społeczna Straż Rybacka Powiatu Żywieckiego. Jesteśmy przekonani, że warto wspierać wszystkich, dla których jedynym i głównym celem jest dobro wód. Zdecydowanie tacy ludzie „perełki” wbrew pozorom mogą znajdować się wśród SSR jak i Kół wędkarskich w całej Polsce.

Warto już dziś zainteresować się czy takie koła u was istnieją i przenosić swoje kartoteki aby wspierać i pomagać rozwijać się tym, którym naprawdę zależy i na to zasługują. To w takich kołach warto pozostawiać swoje pieniądze, dając im szansę na ewentualny rozwój.. Mamy wiele przemyśleń w tych kwestiach i z naszego punktu widzenia to o czym piszemy jest jedną z najlepszych dróg.. Kolejną jest całkowite zaprzestanie opłacania składek, jednak wiele miłośników wędkarstwa aktywnego nie może sobie pozwolić na zrezygnowanie z kontaktu z naturalnym środowiskiem wodnym, które jest częścią ich życia.

Tak więc inicjatywa Koło PZW Żywiec-Zabłocie związana z usprawnieniem możliwości migracyjnych rybom łososiowatym bardzo nam się spodobała, dlatego też postanowiliśmy skorzystać z zaproszenia, wspierając to koło w działaniach na rzecz dobra wód.

Przy okazji dziękujemy komendantowi terenowemu koła Żywiec_Zabłocie za zaangażowanie, pracę i użyczenie swojego prywatnego sprzętu niezbędnego do wykonywania prac podczas remontu przepławki.

W międzyczasie prac przy przepławce podjęliśmy się sprzątania odcinka Soły poniżej jazu wraz z komendantem i jednym z Jego strażników. Wyciągając wspólnie z koryta liczne opony i śmieci, które przybyli w późniejszym czasie strażnicy pomogli nam wyciągnąć na brzeg aby służby porządkowe mogły je odebrać. Udał się również przenieść uwięzione przed jazem ryby w tym pstrąga potokowego widocznego na fotografiach.

Wydarzyło się coś jeszcze, ale o tym napiszemy przy następnej okazji, miejmy nadzieję, że w międzyczasie coś więcej się wyjaśni. Bardzo dziękujemy wszystkim którzy faktycznie działają dla dobra naszych polskich wód i tym którzy to wspierają. Pamiętajmy i powtarzajmy, wody są nasze.

Więcej zdjęć na profilu    Społeczeństwo Wędkarzy Polskich NASZE WODY   

 Zapraszamy do polubienia profilu Nasze Wody.


 

 

Strona 1 z 18 1 2 3 4 > >>
 PARTNERZY

 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 REJESRTACJA NA STRONIE
KLIKNIJ TUTAJ
ZNAJDZIESZ WSKAZÓWKI
JAK SIĘ POPRAWNIE
ZAREJESTROWAĆ
NA NASZEJ STRONIE
Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Shunt by:
1225407 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie